Man en vrouw staan bij een muur vol roze en gele post-it velletjes

Slagvaardig en Wendbaar

Met de strategische ambitie ‘Slagvaardig en Wendbaar’ ontwikkelen we een daadkrachtige VU. Waar heldere keuzes via snelle besluitvorming, een efficiënte manier van werken, met korte lijnen en goed belegd mandaat en eigenaarschap, centraal staan.

Wat is ervoor nodig om voldoende slagvaardig en wendbaar te zijn om onze strategische doelstellingen te realiseren en adequaat in te spelen op de veranderingen en ontwikkelingen in de wereld om ons heen?

In de afgelopen maanden zijn twee adviseurs in gesprek gegaan met het College van Bestuur (CvB), de decanen en de directeuren, om met hen de factoren in kaart te brengen die een grotere wendbaarheid in de weg staan en kansen te inventariseren om hier wat aan te doen. Met deze inzichten gaan we nu in verschillende projecten aan de slag.

Groepje studenten met verschillende nationaliteiten zit bij elkaar aan tafel.
Man en vrouw staan bij een muur vol roze en gele post-it velletjes

Zo start er een project om ons vergadercircuit en de bijbehorende agenda- en besluitvorming kritisch tegen het licht te houden. Praten we wellicht aan te veel tafels over dezelfde onderwerpen? Kunnen we vergaderingen efficiënter inrichten, bijvoorbeeld via een betere voorbereiding? Zijn er processen en procedures die onnodig complex zijn en versimpeld kunnen worden? Kunnen we toe met minder procedures?

Een derde project is gericht op de effectiviteit en slagvaardigheid van onze belangrijkste teams; faculteitsbesturen, de managementteams van de diensten en het CvB. Immers, daar zitten de collega’s die uiteindelijk de belangrijkste beslissingen zullen moeten nemen en dus van grote invloed zijn op de slagvaardigheid van de organisatie. En tenslotte wordt er verkend of verschillen in schaalgrootte en inrichting tussen faculteiten en diensten verband houden met onze slagvaardigheid. Welke voor- en nadelen brengen deze verschillen met zich mee en zien we hierin aanleiding om herschikkingen te gaan verkennen?

In de komende periode gaan decanen, directeuren en beleidsmedewerkers verder aan de slag met deze vraagstukken en projecten.