Man en vrouw staan bij een muur vol roze en gele post-it velletjes

Slagvaardig en Wendbaar

De strategische ambitie met de titel ‘slagvaardig en wendbaar’ is tot nu toe een beetje op de achtergrond gebleven. Dat betekent niet dat er in de voorbije maanden niks aan deze ambitie is gedaan, integendeel!

Wat streven we met deze ambitie na? We vinden onszelf op dit moment nog niet slagvaardig en wendbaar genoeg. En dat is wel nodig, om onze strategische doelstellingen te kunnen realiseren en adequaat in te kunnen spelen op de veranderingen en ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Een slagvaardige en wendbare VU is daadkrachtig, maakt heldere keuzes via snelle besluitvorming, heeft een efficiënte manier van werken, met korte lijnen en goed belegd mandaat en eigenaarschap.

In de voorbije maanden zijn twee adviseurs in gesprek gegaan met het CvB, de decanen en de directeuren, om met hen de factoren in kaart te brengen die een grotere wendbaarheid in de weg staan en kansen te inventariseren om hier wat aan te doen. Met deze inzichten gaan we nu in verschillende projecten aan de slag.

Groepje studenten met verschillende nationaliteiten zit bij elkaar aan tafel.
Man en vrouw staan bij een muur vol roze en gele post-it velletjes

Zo start er een project om ons vergadercircuit en de bijbehorende agenda- en besluitvorming kritisch tegen het licht te houden. Praten we niet aan teveel tafels over dezelfde onderwerpen? Kunnen we vergaderingen efficiënter inrichten, bijvoorbeeld via een betere voorbereiding? Ook gaan we op zoek naar processen en procedures die onnodig complex zijn en versimpeld zouden kunnen worden. Misschien zouden we wel toe kunnen met minder procedures?

Een derde project is gericht op de effectiviteit en slagvaardigheid van onze belangrijkste teams; faculteitsbesturen, de managementteams van de diensten en het CvB. Immers, daar zitten de collega’s die uiteindelijk de belangrijkste beslissingen zullen moeten nemen en dus van grote invloed zijn op de slagvaardigheid van de organisatie. En tenslotte wordt er verkend of het verschil in schaalgrootte tussen faculteiten verband houdt met onze slagvaardigheid. Welke voor- en nadelen brengen deze verschillen met zich mee en zien we hierin aanleiding om herschikkingen te gaan verkennen?

Aan deze projecten wordt in verschillende samenstellingen met decanen, directeuren en beleidsmedewerkers gewerkt. Naar verwachting zullen de eerste resultaten van deze projecten tijdens de eerste conferentie in 2021 worden gepresenteerd.